Language : English
姜元春

Paper Publications

TopicModel4J: A Java Package for Topic Models

Hits:

Journal:CoRR

Co-author:Yang Qian, Yuanchun Jiang, Yidong Chai, Yezheng Liu, Jianshan Sun

First Author:Yang Qian

Translation or Not:no

Date of Publication:2020-10-01